Marek Krajewski


W tym dziale przedstawiam moje wybrane artykuły naukowe oraz dwa przekłady z języka łacińskiego.


1. Krajewski, Marek: Z translatoryki biblijnej (Księga Przysłów 10, 6; 11), (w:) Pigoń, Jakub (red.): Commentationes philologicae Herberto Myśliwiec oblatae,Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, s. 121—127 (Classica Wratislaviensia ; 20).

W wielu poetyckich fragmentach Starego Testamentu można dostrzec składniowe niezgodności pomiędzy tekstem hebrajskim a Wulgatą – łacińskim przekładem, dokonanym przez św. Hieronima. Zbadałem jedną z takich niezgodności syntaktycznych z Księgi Przysłów (Prz 10, 6; 11) i porównałem ją z innymi. Okazało się, że wyeksponowanie pewnej istotnej cechy poezji hebrajskiej (tzw. paralelizmu członów) zmusiło św. Hieronima do odejścia od oryginalnego tekstu.

Pobierz pliki:

2. Krajewski, Marek: Uwagi językowe do Descripcio Vratislavie Bartłomieja Steina, (w:) Rostropowicz, Joanna (red.): Tradycje kultury antycznej na Śląsku, Opole: Uniwersytet Opolski, 2007, s. 205—225.

Bartłomiej Stein, autor renesansowego opisu Wrocławia (Descripcio Vratislavie), używa łaciny wolnej od rygorystycznych norm składniowych, fleksyjnych i fonetycznych, charakteryzujących język tzw. autorów szkolnych.

Pobierz pliki:

3. Krajewski, Marek: Die griechischen und lateinischen Sprachstudien an der Universität Wrocław, (w:) Krajewski, Marek & Pigoń, Jakub (red.): Wratislaviensium studia classica, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 79―85 (Classica Wratislaviensia ; 25).

Na polskim uniwersytecie we Wrocławiu filologowie klasyczni zajmowali się również badaniami nad językiem łacińskim i starogreckim. Omówiłem te badania w niniejszym niemieckojęzycznym artykule.

Pobierz pliki:

4. Krajewski, Marek: Dżentelmen Periplektomenus. Uwaga językoznawcza na marginesie komedii Plauta Żołnierz Samochwał (Plaut. Mil. 632), (w:) Malinowski, Gościwit (red.): Thaleia. Humor w antyku. Księga pamiątkowa Janinie Ławińskiej―Tyszkowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 156165 (Classica Wratislaviensia ; 24).

Rzymski komediopisarz Plaut przedstawia w swojej komedii Żołnierz Samochwał postać Periplektomenusa, dżentelmena w średnim wieku, sybarytę i bon vivanta. Po analizie językoznawczej wykazałem, że rzekomy przymiotnik emussitatus jest imiesłowem (participium perfecti passivi), co istotnie zmienia interpretację Plautowego opisu.

Pobierz pliki:

5. Krajewski, Marek: Ingenti subiere feretro (Verg. Aen. 6, 222) – uwaga translatoryczna, (w:) Wesołowska, Elżbieta et al. (red.): Rzecz o tłumaczach i tłumaczeniach literatury antycznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, s. 8592 (Symbolae Philologorum Posnaniensium ; 16).

Zdanie ingenti subiere feretro w Wergiliuszowym opisie pogrzebu Mizenusa (Wergiliusz, Eneida 6, 222) odczytywano do tej pory jako „poddźwignęli wielkie nosze”. Po analizie walencji czasownika subire proponuję, aby tłumaczyć to miejsce jako „podeszli do wielkich noszy”.

Pobierz pliki:

6. Krajewski, Marek: Z teorii łacińskich zdań warunkowych, (w:) Stankiewicz, Lucyna (red.): Mistrz Władysław Strzelecki (1905-1967), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 151-156.

W tym artykule zająłem się subtelnym problemem składniowym, a mianowicie – konsekwencjami uzależnienia okresu warunkowego od czasownika, wywołującego konstrukcję accusativus cum infinitivo.

Pobierz pliki:

7. [przekład z języka łacińskiego]

Bartłomieja Steina renesansowe opisanie Wrocławia. Die Beschreibung der Stadt Breslau der Renaissancezeit durch Bartholomäus Stein, oprac. i red. nauk. R. Żerelik, przekład części łac. na jęz. polski M. Krajewski, Wrocław : Arboretum, 1995, ss. 127.

Pobierz pliki:

8. [jw.]

Kobierzycki, Stanisław: Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego zawierająca jego narodziny, dzieciństwo, wybór na Wielkiego Księcia Moskiewskiego, wojny moskiewskie, tureckie i inne (jego) dokonania aż do śmierci Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, wydali Janusz Byliński i Włodzimierz Kaczorowski, tłum. Marek Krajewski, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, ss. 460 (Acta Universitatis Wratislaviensis; 2837).

Pobierz pliki:

Pawłowski, Adam et al. (2010). Time series modelling in the analysis of Homeric verse. Eos 97: 79-100.

 

Autorzy (Adam Pawłowski, Marek Krajewski i Maciej Eder) przedstawiają matematyczno-statystyczny argument za istnieniem akcentu wierszowego (iktu) w poematach Homera.

Pobierz pliki:

Krajewski, Marek: Asekuracja przed spodziewanym cierpieniem (Niepublikowana praca zaliczeniowa z filozofii analitycznej napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Roberta Piłata na zakończenie rocznych studiów podyplomowych w Szkole Filozoficznej Tadeusza Gadacza / Collegium Civitas w Warszawie)

 

 

W pracy tej przedstawiono argument za pesymizmem defensywnym.

Pobierz pliki:

Krajewski, Marek: Artysta u Fryderyka Nietzschego (Niepublikowana praca zaliczeniowa z historii filozofii napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Gadacza na zakończenie rocznych studiów podyplomowych w Szkole Filozoficznej Tadeusza Gadacza / Collegium Civitas w Warszawie)

Autor pracy przeanalizował wypowiedzi Fryderyka Nietzschego o artystach. Wniosek z tych eksploracyj jest oczywisty: Nietzsche nader często wyraża się o artystach w sposób uszczypliwy i pogardliwy, co jest ważnym argumentem za tezą, iż filozof niemiecki nie przyznaje im statusu nadludzi. 

 

Pobierz pliki:


copyright © 2009 marek-krajewski.pl